Literatuur studie: Creativiteit

Geplaatst op: 2017-07-31
OP ZOEK NAAR IDEALE KENMERKEN VOOR CREATIVITEIT METING Creativiteit: De ideale kenmerken van creativiteit Welke psychologische test methode werkt het beste om creativiteit te meten?
Zoekwoorden psychology tests, creativity measurement
Introductie Creativiteit is een belangrijke eigenschap, maar wordt gezien als een abstract en breed begrip. Creativiteit kent namelijk meerdere kenmerken. In dit onderzoek verkennen we bekende psychologische test methoden die deze kenmerken meenemen als criteria. De hypothesen zijn: H1) Creativiteit is niet te meten, kenmerken zijn te divers, beste methode bestaat niet H2) Creativiteit is wel te meten, kenmerken zijn meetbaar, beste methode bestaat H3) Creativiteit is wel te meten, kenmerken zijn meetbaar, beste methode bestaat niet Wat is creativiteit? Sinds 1500 tot heden staat creativiteit synoniem voor scheppingskracht of een scheppend vermogen (INL). Ieder individu of groep heeft het vermogen tot creativiteit (NASA). Er zijn diverse theorieën over processen waardoor creativiteit optreedt, zoals het convergent en divergent denken, zoals omschreven door Guilford. Het proces van creativiteit speelt zich altijd af binnen een bepaalde context (Csikszentmihalyi), waarin een waardevol (Sternberg), nieuw en verrassend (Boden) idee tot stand komt. Dit idee is vervolgens te beoordelen vanuit diverse creativiteitsniveaus.
[caption id="attachment_206" align="alignnone" width="866"]Creativiteitsniveaus Creativiteitsniveaus[/caption] Eigenschappen van creativiteitsniveaus
Waar zijn eigenschappen, obstakels en voordelen van creativiteitsmetingen? Een creativiteitstest drukt creativiteit uit in een percentage en geeft de huidige staat weer.
[caption id="attachment_205" align="alignnone" width="330"]Creativiteitscomponenten Creativiteitscomponenten[/caption] Samenstellingen van creativiteit
Creativiteit wordt moeilijk meetbaar geacht aangezien: het met name plaatsvind in de onderbewuste fase; het samenhangt met intelligentie en motivatie; het is verankerd in dagelijkse bezigheden, zoals conceptueel denken, perceptie, geheugen en reflectieve zelfkritiek. De voordelen van accurate creativiteitsmetingen zijn: het volgen van de ontwikkeling qua creativiteit; het verder kunnen steunen en stimuleren van creativiteit. Wat zijn factoren van creativiteit? Mooney (1963) identificeerde de factoren creatieve omgeving, product, proces en persoon voor vergelijking en consensus van ideeën. Bij omgeving worden de invloeden van het psychosociale klimaat in acht genomen. Bij het product ligt de focus op de kenmerken van het resultaat. Het proces wordt onderverdeeld in stadia ter analyse van cognitieve mechanismen binnen de fasen: preparatie, incubatie, inzicht en verificatie (Wallas). Creativiteit is te meten met de beoordelingsfactoren product, proces en persoon. De beïnvloedingsfactor omgeving dient als rem of stimulans voor creativiteit. Wat zijn huidige modellen per creativiteitsfactor? Een creativiteitsbeoordelingsmodel komt tot stand door te focussen op één of meerdere beoordelingsfactoren van creativiteit. Een methode om een creativiteitsbeoordelingsmodel samen te stellen is om per factor relevante creativiteitskenmerken vast te stellen als criteria.
[caption id="attachment_203" align="alignnone" width="809"]Creativiteit beoordelingsmodellen Creativiteit beoordelingsmodellen[/caption] Theorieën en beoordelingsmodellen per factor
Voor de factor omgeving zijn diverse theorieën over stimulerende invloeden (Zhu). Hiervoor bestaan echter geen beoordelingsmodellen. Voor de andere factoren zijn wel beoordelingscriteria modellen samengesteld. Product beoordelingsmodellen Voor het product bestaan diverse criteria modellen, zoals Creative Feedback Page (Balchin), Creatief Ontwerp (Nilsson) en Product criteria (Lindström). Balchin erkende dat de kwaliteit en het concept van belang is. Daarnaast de uniekheid, combinatie van ideeën, genomen risico, potentieel, bruikbaarheid, goed vakmanschap en aantrekkelijkheid. Nilsson stelde dat een product een uniekheid score kan hebben, waarbij vorm en inhoud extra richtingen zijn ter beoordeling. Lindström stelde dat een product beoordeeld kon worden op zichtbaarheid van intentie, kleur, vorm en compositie en vakmanschap.
[caption id="attachment_204" align="alignnone" width="1600"]Creativiteit ontwerp Creativiteit ontwerp[/caption] Creatief Ontwerp naar vorm en inhoud model
Proces beoordelingsmodellen Lindström stelde dat een proces beoordeeld kon worden op onderzoek werk, vindingrijkheid, de mogelijkheid om modellen te gebruiken en capaciteit voor self assessment. Persoon beoordelingsmodellen Guilford (1967) ontwikkelde een persoon criteria model FFOE: fluency, originality, flexibility en elaboration. Torrance omarmde dit model en voegde er abstractness of titles en resistance to premature closure aan toe.
[caption id="attachment_207" align="alignnone" width="431"]FFOE FFOE[/caption] FFOE (fluency, originality, flexibility, elaboration) model
Wat zijn de beste creativiteitsmetingen? Cooper (1991) deed een studie naar zes populaire creativiteitsmetingen: Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) (Torrance, 1966) Creativity Assessment Packet (CAP) (Williams, 1980) Structure of the Intellect Learning Abilities Test (SOI-LA) Creativity in Art 183 (Meeker et al., 1985) Thinking Creatively with Sounds and Words (Torrance, et al., 1973) Thinking Creatively in Action and Movement (Torrance, 1981) and the Khatena–Torrance Creative Perception Inventory (Khatena & Torrance, 1976) KTCPI Cooper ondervond dat de creativiteitsmetingen enkel gedeeltelijk de natuurgetrouwheid van creativiteit weergaven. Problemen die speelden, waren het verwarren van subjectiviteit met creatief gedrag, het gebrek aan diversiteit aan taken, te strikte instructies en gebrekkige materialen. Conclusie Creativiteit is een dynamisch vermogen wat afneemt, opgewekt kan worden door stimuli of verder kan ontwikkelen bij een individu. De beste test methode voor alle niveaus bestaat nog niet. Hierdoor ligt het antwoord tussen hypothese 1 en 2 in. Het is denkbaar dat elk creativiteitsniveau een specifieke test methode vraagt. Door factoren een weging te geven kan het belang van elk onderdeel worden aangegeven. In een vervolg onderzoek zou deze vraag nader onderzocht kunnen worden: "Wat zijn de geteste creatieve kenmerken en natuurgetrouwe test aanpakken van populaire creativiteitsmetingen?". Een test methode vraagt wel voor elk individu dezelfde omstandigheden voor een eerlijke meting en de reproduceerbaarheid van de test. De natuurgetrouwheid van creativiteit benaderen met een test wordt ondervonden als een lastige taak voor psychologen. Daarentegen onderstrepen onderzoekers in de positieve zin dezelfde kenmerken per creatieve factor. Creativiteit blijft echter een mysterieus vermogen en vergt meerdere creatieve benaderingen. Woordenlijst creatieve omgeving: situatie of plaats waarin de creatieve activiteit plaats heeft gevonden. creatieve product: het resultaat, oftewel de meest waarneembare factor van creativiteit. creatieve proces: het creatieve proces van een individu. creatieve persoon: de persoonlijke ontwikkelingen van het individu. individuele creativiteit: een vermogen om originele resultaten neer te zetten die een wens, verlangen, vraagstuk of probleem oplossen. maatschappelijke creativiteit: een bijdrage aan de cultuur en wat kan leiden tot nieuwe wetenschappelijke bevindingen. psychologische creativiteit: de vernieuwing in het proces van een individu. historische creativiteit: de vernieuwing van het resultaat dat tot stand is gekomen. combinatorische creativiteit: het samenstellen van ongewone combinaties van bekende ideeën. verkennende creativiteit: de mogelijke gedachten verkennen binnen een bepaalde conceptueel kader. transformationele creativiteit: de maatschappelijke gedachten proberen te veranderen. FFOE fluency: vermogen om kwantitatieve ideeën te genereren. FFOE flexibility: vermogen om verschillende categorie-ideeën te generen en om een idee te bekijken vanuit verschillende perspectieven. FFOE originality: vermogen om nieuwe, unieke ideeën te generen waartoe andere individuen niet toe in staat zijn. FFOE elaboration: vermogen om een idee uit te breiden met details of een ingewikkeld plan voor uitvoering samen te stellen. Bronnenlijst Balchin, T. (sd). Assessing Students' Creativity: Lessons from research. Opgehaald van Academia: http://www.academia.edu/1494340/Assessing_Students_Creativity_Lessons_from_research Beattie, D. K. (2000). Creativity in Art. http://www.leernetwerkeducatie.nl/wiki/images/6/6b/Assrea.pdf: Taylor & Francis Ltd. Creativiteit. (2001). Opgehaald van INL: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A003474 Creativiteit. (2015, December 1). Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Creativiteit Csikszentmihalyi, M. (2015). The Systems Model of Creativity: The Collected Works. Springer. J. P. Guilford. (2016, Februari 26). Opgehaald van Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/J._P._Guilford Johnson, S. (2011). Where Good Ideas Come From: The Seven Patterns of Innovation. Londen: Penguin. Lindström, L. (2007). Understanding the creative mind: portfolio assessment in the visual arts. Stockholm: Stockholm Institute of Education. Opgehaald van http://www.ep.liu.se/ecp/021/vol1/012/ecp2107012.pdf Lucassen, M. (2015, Juni 12). Creativiteit meten: zo kan het! Opgehaald van Vernieuwenderwijs: http://www.vernieuwenderwijs.nl/2-manieren-om-creativiteit-te-meten/ Naiman, L. (2014, Juni 6). Can Creativity be Taught? Opgehaald van Creativity at Work: http://www.creativityatwork.com/2012/03/23/can-creativity-be-taught/ Popova, M. (2013, Augustus 28). The Art of Thought: A Pioneering 1926 Model of the Four Stages of Creativity. Opgehaald van Brainpickings: https://www.brainpickings.org/2013/08/28/the-art-of-thought-graham-wallas-stages/ Pritzker, S. R. (2011). Encyclopedia of Creativity Vol I Ae-h. Amsterdam: Elsevier. Tian, M. (2014, Januari 13). How the Environment Impacts Creative Thinking. Opgehaald van Ckgsb Knowledge: http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2014/01/13/management/how-the-environment-impacts-creative-thinking/